OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY E-SHOPU [hurtownia-kesi.pl] z [24.01.2018]

 

I. Definície

Pojmy použité v Obchodných podmienkach znamenajú:

1. Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej predpisy udeľujú právnu schopnosť, a ktorá vykonáva objednávku v obchode;

2. Občiansky zákonník – zákon zo dňa 23. apríla 1964 (Z.z. č. 16, pol. 93 s. nesk. zm.);

3. Obchodné podmienky – Tieto podmienky poskytovania služieb elektronickou cestou v rámci e-shopu [hurtownia-kesi.pl];

4. E-shop (Obchod) – internetová stránka dostupná na adrese [hurtownia-kesi.pl], prostredníctvom ktorého zákazník môže najmä objednávať tovar;

5. Tovar – výrobky prezentované v e-shope;

6. Predajná zmluva – zmluva o predaji tovarov podľa občianskeho zákonníka, uzatvorená medzi [Marwelo sp z o.o] a zákazníkom, uzatváraná pri použití E-shopu;

7. Zákon o právach spotrebiteľa – zákon zo dňa 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (Z.z. z roka 2014 pol. 827);

8. Zákon o poskytovaní služieb elektronickou cestou – zákon zo dňa 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou (Z. z. č. 144, pol. 1204 s nesk. zm.);

9. Objednávka – vyhlásenie o vôli zákazníka, ktoré smeruje priamo k uzavretiu predajnej zmluvy, ktoré najmä určuje typ a množstvo tovaru.

II. Všeobecné ustanovenia

2.1. Tieto obchodné podmienky ustanovujú pravidlá používania e-shopu dostupného na adrese [hurtownia-kesi.pl].

2.2. Tieto obchodné podmienky sú podmienkami uvedenými v čl. 8 zákona o poskytovaní služieb elektronickou cestou.

2.3. E-shop, ktorý funguje na adrese [hurtownia-kesi.pl], prevádzkuje spoločnosť [Marwelo Sp z o.o.].

2.4. Tieto podmienky ustanovujú najmä:

a) pravidlá registrácie a používania účtu v rámci e-shopu;

b) podmienky a pravidlá vykonávania elektronickej rezervácie výrobkov dostupných v rámci e-shopu;

c) podmienky a pravidlá elektronického objednávania výrobkov v rámci e-shopu;

d) pravidlá uzatvárania predajných zmlúv pri použití služieb poskytovaných v rámci e-shopu.

2.5. Za účelom používania e-shopu zákazník by mal na vlastnú päsť získať prístup ku počítaču alebo konečnému zariadeniu s prístupom na Internet.

2.6. V súlade s platnými právnymi predpismi si [Marwelo Sp. z o.o] vyhradzuje možnosť obmedzenia poskytovania služieb prostredníctvom e-shopu na osoby, ktoré dokončili vek 18 rokov. V takomto prípade budú potenciálni zákazníci informovaní o taktejto situácii.

2.7. Zákazníci môžu získať prístup k týmto obchodným podmienkam v každom čase prostredníctvom odkazu umiesteného na domácej stránke webu [hurtownia-kesi.pl] a tak isto ich stiahnuť a vytlačiť.

2.8. Informácie o tovaroch uvedené na webovej stránke obchodu, najmä opisy tovarov, technické a úžitkové parametre a ceny, predstavujú pozvanie na uzatvorenie zmluvy v zmysle č. 71 občianskeho zákonníka.

III. Pravidlá používania e-shopu

3.1. Podmienkou používania e-shopu je registrácia na stránke.

3.2. Registrácia spočíva vo vyplnení a schválení registračného formulára, ktorý je dostupný na jednej zo stránok obchodu.

3.3. Podmienkou registrácie je súhlas s obsahom obchodných podmienok a uvedenie osobných údajov označených ako povinné.

3.4. [Marwelo Sp. z o.o] môže zbaviť Zákazníka práva na používanie e-shopu, ako aj obmedziť jeho prístup k časti alebo celku obsahu e-shopu, a to s okamžitou platnosťou, v prípade, že zákazník porušuje obchodné podmienky, najmä, keď zákazník:

a) uviedol počas registrácie v e-shope nepravdivé, nepresné alebo neplatné, zavádzajúce údaje, alebo údaje, ktoré porušujú práva tretích osôb,

b) prostredníctvom e-shopu porušil osobné hodnoty tretích osôb, najmä osobné hodnoty ostatných zákazníkov e-shopu,

c) nepripustí k žiadnemu inému chovaniu, ktoré by mohla spoločnosť [Marwelo Sp. z o.o] považovať za chovania v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo s všeobecnými pravidlami používania internetu alebo poškodzujúce dobré meno spoločnosti [Marwelo Sp. z o.o.].

3.5. Osoba, ktorá bola zbavená práva na použivanie e-shopu, nemôže vykonať opätovnú registráciu bez predchádzajúceho súhlasu [Marwelo Sp.z o.o.].

3.6. Za účelom zabezpečiť bezpečnosť preposielania správ a údajov v súvislosti so službami poskytovanými v rámci webu, e-shop prijíma technické a organizačné prostriedky, príslušné pre stupeň ohrozenia bezpečnosti poskytovaných služieb, najmä prostriedky na predchádzanie získavaniu a spracúvaniu osobných údajov preposielaných v internete neoprávnenými osobami.

3.7. Zákazník je povinný najmä:

a) nedodávať a nezdieľať obsahy, ktoré sú zakázané zákonom, napr. obsahy, ktoré propagujú násilie, urážlivé, alebo ktoré porušujú osobné hodnoty a iné práva tretích osôb,

b) používať e-shop spôsobom, ktorý neruší jeho fungovanie, najmä používaním určitého softvéru alebo hardvéru,

c) nevykonávať činnosti ako sú: rozosielanie alebo umiesťovanie na stránkach e-shopu neobjednaných obchodných informácií (spam),

d) používať e-shop spôsobom, ktorý neruší ostatných zákazníkov a spoločnosť [Marwelo Sp. z o.o.],

e) používať akékoľvek obsahy umiestené v rámci e-shopu len v rozsahu vlastného úžitku,


IV. Procedúra uzavretia predajnej zmluvy

4.1. Za účelom uzavretia predajnej zmluvy prostredníctvom e-shopu je potrebné otvoriť webovú stránku [hurtownia-kesi.pl], vybrať tovar [odev, galantériu, doplnky a príslušenstvo] a vykonávať technické činnosti na základe zobrazovaných zákazníkovi správ a informácií dostupných na stránke.

4.2. Zákazník volí objednávané tovary tak, že ich pridáva do nákupného košíka.

4.3. Počas objednávania do chvíle stlačenia tlačidla "Objednávam" zákazník môže upravovať uvedené údaje v oblasti voľby tovaru. Za týmto účelom je nutné nasledovať zobrazované pokyny a informácie, ktoré sú dostupné na stránke.

4.4. Po tom, čo zákazník, ktorý používa e-shop uvedie všetky potrebné údaje, sa mu zobrazí zhrnutie objednávky. Zhrnutie objednávky bude obsahovať informácie týkajúce sa:

a) predmetu objednávky,

b) jednotkovej a celkovej ceny objednávaných výrobkov alebo služieb, vrátane poštovného a dodatočných nákladov (ak sa takéto vyskytujú),

c) zvolenej platobnej metódy,

d) zvoleného spôsobu dodania,

e) doby dodania,

4.5. Za účelom odoslania objednávky je nutné schváliť obsah Obchodných podmienok, uviesť osobné údaje označené ako povinné a stlačiť tlačidlo "Objednávam s povinnosťou úhrady".

4.6. Odoslanie zákazníkom objednávky predstavuje vyhlásenie vôle uzatvoriť s [Marwelo Sp. z o.o] predajnú zmluvu, v súlade s obsahom Obchodných podmienok. 1

4.7. Po odoslaní objednávky, zákazníkovi bude doručená emailová správa s názvom [Objednávka č. …], ktorá bude obsahovať konečné potvrdenie všetkých relevantných prvkov objednávky.

4.8. Zmluva sa považuje za uzavretú vo chvili doručenia zákazníkovi vyššie uvedenej emailovej správy.

4.9. Predajná zmluva je uzavretá v poľskom jazyku, s obsahom podľa obchodných podmienok.

V. Dodanie

5.1. Dodanie tovarov je obmedzené na územie Poľskej republiky a je vykonané na adresu, ktorú zákazník uviedol počas vyplňovania objednávky.

5.2. Objednané tovary sú doručované prostredníctvom kuriérskej zásielky [alebo osobného odberu, pokiaľ zákazník za tovar zaplatí na mieste alebo peniaze odošle prevodom na bankový účet Bank Millennium S.A. 18 1160 2202 0000 0003 3626 1941]. Poštovné náklady sú [11.99 PLN]. Dodatočné poštovné náklady budú uvedené počas vyplňovania objednávky.

5.3. Termín realizácie dodávky predstavuje [1] až [2] pracovné dni, odo dňa odoslania objednávky zákazníkom.

5.4. Zákazníci môžu získať prístup k týmto obchodným podmienkam v každom čase prostredníctvom odkazu umiesteného na domácej stránke webu [hurtownia-kesi.pl], kde ich môžu stiahnuť a aj vytlačiť.
Fixácia, zabezpečenie, sprístupnenie a potvrdenie zákazníkovi relevantných ustanovení zmluvy nasleduje odoslaním na uvedenú zákazníkom emailovú adresu a pripojením ku zásielke obsahujúcej tovar tlačiva potvrdenia, špecifikácie objednávky a faktúry.

VI. Ceny a platobné metódy

6.1. Ceny tovarov sú uvádzané v poľských zlotých a obsahujú všetky zložky, vrátane DPH (so zvýraznením čiastky), cla a všetkých ostatných zložiek.

6.2. Zákazník má možnosť uhradiť cenu:

a) prevodom na bankový účet [Bank Millennium S.A. 18 1160 2202 0000 0003 3626 1941],

b) prostredníctvom platby v systéme [Przelewy24]

c) platba kartou [Przelewy24],

d) [na dobierku].

VII. Právo odstúpiť od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy v termíne 14 dní bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu.

Termín na odstúpenie od zmluvy končí po uplynutí 14 dní odo dňa ["uzatvorenia zmluvy"]

Pre použitie práva na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať [elektronicky na adresu info@hurtownia-kesi.pl] o svojo rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy cestou jednoznačného vyhlásenia (napríklad písmo odoslané poštou, faxom alebo e-mailom).

Môžete použiť vzor formulára odstúpenia od zmluvy, avšak to nie je povinné. [hurtownia-kesi.pl]

Pre dodržanie termínu na odstúpenie od zmluvy stačí, aby ste odoslali informáciu ohľadom vykonania Vášho práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím termínu na odstúpenie od zmluvy.

„Môžete tiež vyplniť a odoslať formulár odstúpenia od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie elektronickou cestou na našej webovej stránke [hurtownia-kesi.pl]. Ak využijete túto možnosť, okamžite Vám na pevnom dátovom nosiču odošleme potvrdenie, že nám bola doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy (napríklad elektronickou poštou).”.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy Vám vrátime všetky náklady, ktoré ste nám uhradili, vrátanie nákladov na doručenie tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z Vami zvoleného spôsobu doručenia tovaru, iného ako najlacnejší spôsob doručenia, ktorý ponúkame), a to okamžite, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám bolo oznámené Vaše rozhodnutie uplatniť Vaše právo na odstúpenie od zmluvy. Platbu Vám vrátime rovnakým spôsobom, akým ste ju nám uhradili v primárnej transakcii, iba, budete výslovne súhlasiť s iným riešením; v každom prípade nenesiete žiadne náklady spojené s týmto vrátením nákladov. Môžeme s vrátením peniazi počkať do doby, keď nám bude vrátený tovar alebo do doby doručenia nám potvrdenia jeho odoslania, v závislosti od toho, ktorá udalosť bude vykonaná skôr.

VIII. Reklamácie Tovarov

8.1. [Marwelo Sp. z o.o.] ako predajca nesie zodpovednosť voči zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom v zmysle čl. 22[1] Občianskeho zákonníka, z titulu záruky za chyby, v rozsahu uvedenom v Občianskom zákonníku, najmä v čl. 556 a čl. 556[1] - 556[3] Občianskeho zákonníka.

8.2. Reklamácie, vyplývajúce z porušenia práv zákazníka, ktoré zaručuje zákon, alebo na základe týchto obchodných podmienok, odosielajte na adresu [bok@hurtownia-kesi.pl]. [Marwelo Sp. z o.o.] sa zaväzuje posúdiť každú reklamáciu v termíne do [14] dní, a keby to nebolo možné, informovať v tomto období zákazníka o tom, kedy jeho reklamácia bude posúdená.

8.3. [Marwelo Sp. z o.o.] nie je výrobcom tovarov. Výrobca nesie zodpovednosť z titulu záruky na predaný tovar, za podmienok a po dobu uvedenú v záručnom liste. Ak sa v záručnom liste predpokláda takáto možnosť, zákazník môže uplatniť svoje nároky v rámci záruky priamo v autorizovanom servise, ktorého adresa sa nachádza v záručnom liste.

IX. Reklamácie v rozsahu poskytovania služieb elektronickou cestou

9.1. [Marwelo Sp. z o.o] prijíma kroky za účelom zabezpečiť správne fungovanie obchodu, v takom rozsahu, aký vyplýva z aktuálnych technických znalosti a zaväzuje sa v rozumnom termíne odstrániť všetky chyby, ktoré nahlásia zákazníci.

9.2. Zákazník je povinný okamžite oznámiť [Marwelo Sp. z o.o] všetky chyby alebo prerušenia fungovania služieb e-shopu.

9.3. Chyby fungovania e-shopu môže zákazník nahlásiť písomne na adresu: [Marwelo Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 63, 95-080 Tuszyn], emailom na adresu [info@hurtownia-kesi.pll] alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

9.4. V reklamácii by zákazník mal uviesť svoje meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu, typ a dátum výskytu chyby fungovania e-shopu.

9.5. [Marwelo Sp. z o.o.] sa zaväzuje posúdiť každú reklamáciu v termíne do [14] dní, a keby to nebolo možné, informovať v tomto období zákazníka o tom, kedy jeho reklamácia bude posúdená.

X. Konečné ustanovenia

10.1. Prípadné spory vzniknuté medzi [Marwelo Sp. z o.o.] a zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom v zmysle čl. 22[1] Občianskeho zákonníka, budú riešiť príslušné súdy v súlade s ustanoveniami príslušných predpisov Občianskeho zákonníka.

10.2. Prípadné spory vzniknuté medzi [Marwelo Sp. z o.o.] a zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom v zmysle čl. 22[1] Občianskeho zákonníka, bude riešiť súd prislúchajúci sídlu [Marwelo Sp. z o.o.].

10.3. Vo veciach, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky platia predpisy Občianskeho zákonníka, predpisy zákona o poskytovaní služieb elektronickou cestou a ostatné príslušné predpisy poľského zákona.

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel