Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane dalej Rozporządzeniem, informujemy że od dnia 25 maja 2018 r. będą Panu/ Pani przysługiwały określone niżej prawa związane z przetwarzaniem przez Marwelo sp. z o.o. z siedzibą w Tuszynie Pana/ Pani danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Marwelo sp. z o.o. z siedzibą w Tuszynie:

 1.  Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Marwelo sp. z o.o. z siedzibą , al. Jana Pawła II 63, 95-080 Tuszyn, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000570794, NIP 7312049557, Regon 362216828.

 

Z Administratorem Danych może Pan/ Pani skontaktować się listownie na adres: al. Jana Pawła II 63, 95-080 Tuszyn lub mailowo na adres: info@hurtownia-kesi.pl

 1. Administrator Danych pozyskał Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

  1. imię i nazwisko;

  2. adres: ulica i numer, miasto kod pocztowy, kraj;

  3. NIP

  4. adres e-mail;

  5. numer telefonu – stacjonarnego, komórkowego;

  6. nr rachunku bankowego;

  7. adres IP.

 W związku z działalnością sklepu internetowego Administratora Danych na stronie internetowej https://hurtownia-kesi.pl w celu przyznania Pani/Panu rabatu, a także w celach marketingowych, w tym celu profilowania oraz automatycznego przetwarzania danych, Administrator Danych zbiera dane behawioralne dotyczące Pani/Pana zachowań, obejmujące informacje o nie dokończonych lub dokonanych przez Panią/Pana zakupach na stronie internetowej https://hurtownia-kesi.pl, ich liczbie, przedmiocie, częstotliwości, a także historię kierowanej do Pani/Pana korespondencji marketingowej (np. newsletter przez e- mail lub SMS).

 

 1.  Wskazane w pkt. 2 Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacji zawartej z Administratorem Danych umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

 2.  rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji dotyczących umów sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

 3. przyznania dla Pani/Pana rabatu wynikającego z Pani/Pana zgody na newsletter (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

 4. marketingowym, w tym profilowania który obejmuje przekazywanie Pani/Panu informacji dotyczących produktów oferowanych przez Administratora Danych, w tym ofert specjalnie dla Pani/ Pana wybranych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

 5.  tworzenia zestawień, analiz na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych obejmujących w szczególności badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty oraz produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

 6.  zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

 

 W przypadku Pani/Pana danych osobowych wskazanych w pkt. 2 pkt a – c oraz f, dane te będą przetwarzane w celu:

 1.  wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze Danych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);

 

 1. Odbiorcą Danych Osobowych są:

 1. podmioty prowadzące działalność kurierską;

 2. podmioty świadczące pomoc podatkową, rachunkową;

 3.  podmioty wynajmujące Administratorowi Danych aplikacje i zasoby serwerowe na potrzeby sklepu internetowego Administratora Danych;

 4. podmioty udzielające Administratorowi Danych licencji na korzystanie z platformy internetowej na potrzeby sklepu internetowego Administratora Danych, za pomocą której w szczególności następuje spersonalizowana lub automatyczna komunikacja między Panią/ Panem a Administratorem Danych;

będące podmiotami przetwarzającymi Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Administratora Danych osobowych na podstawie umowy powierzenia.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  1. w zakresie określonym w pkt. 2 lit. a – f oraz w celach określonych w pkt. 3 lit. a, b przez okres, w którym będzie Pani/Panu przysługiwało prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży, to jest maksymalnie przez lat 10 od wykonania umowy lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie tych roszczeń;

  2. w zakresie określonym w pkt. 2 lit. a – c oraz w lit. f celu określonym w pkt. 3 lit. g przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek prawny Administratora Danych;

  3. w zakresie określonym w pkt. 2 lit. a - g oraz w celu określonym w pkt. 3 lit. c – f do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz w celach promocji produktów oferowanych przez Administratora Danych;

 

 1. Na podstawie Pani/Pana zgody Administrator Danych może wykorzystać Pani/Pana dane osobowe do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celu przyznania Pani/Panu rabatu oraz przygotowania oferty, w tym oferty specjalnej.

Decyzje te będą podejmowane na podstawie kryteriów takich jak liczba, częstotliwość nie dokończonych lub dokonanych zakupów, liczba i rodzaj włożonych do koszyka, lecz nie zakupionych towarów, a także zakupionych towarów na stronie internetowej Administratora Danych: https://hurtownia-kesi.pl

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Pani/ Pana danych osobowych, oraz do uzyskania kopii tych danych;

  2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe oraz do usunięcia danych niekompletnych;

  3. prawo do usunięcia danych osobowych;

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych;

  5. prawo do przenoszenia danych;

  6. prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

  7. prawo do cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  8.  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania, to jest sprzeciwu wobec przekazywania Pani/Panu informacji o promocjach, produktach oferowanych przez Administratora Danych na stronie internetowej https://hurtownia-kesi.pl, w tym po wniesieniu takiego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno przetwarzać danych w celach marketingowych;

  9. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;

Wyżej wymienione prawa może Pani/Pan realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

 1.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne oraz jednocześnie jest warunkiem zawarcia z umowy sprzedaży z Administratorem Danych poprzez sklep internetowy Administratora Danych znajdujący się na stronie internetowej https://hurtownia-kesi.pl,

 2. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy z sprzedaży z Administratorem Danych poprzez sklep internetowy Administratora Danych znajdujący się na stronie internetowej https://hurtownia-kesi.pl

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel