Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane dalej Rozporządzeniem, informujemy że od dnia 25 maja 2018 r. będą Panu/ Pani przysługiwały określone niżej prawa związane z przetwarzaniem przez Marwelo sp. z o.o. z siedzibą w Tuszynie Pana/ Pani danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Marwelo sp. z o.o. z siedzibą w Tuszynie:

 1.  Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Marwelo sp. z o.o. z siedzibą , al. Jana Pawła II 63, 95-080 Tuszyn, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000570794, NIP 7312049557, Regon 362216828.

 

Z Administratorem Danych może Pan/ Pani skontaktować się listownie na adres: al. Jana Pawła II 63, 95-080 Tuszyn lub mailowo na adres: info@hurtownia-kesi.pl

 1. Administrator Danych pozyskał Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

  1. imię i nazwisko;

  2. adres: ulica i numer, miasto kod pocztowy, kraj;

  3. NIP

  4. adres e-mail;

  5. numer telefonu – stacjonarnego, komórkowego;

  6. nr rachunku bankowego;

  7. adres IP.

 W związku z działalnością sklepu internetowego Administratora Danych na stronie internetowej https://hurtownia-kesi.pl w celu przyznania Pani/Panu rabatu, a także w celach marketingowych, w tym celu profilowania oraz automatycznego przetwarzania danych, Administrator Danych zbiera dane behawioralne dotyczące Pani/Pana zachowań, obejmujące informacje o nie dokończonych lub dokonanych przez Panią/Pana zakupach na stronie internetowej https://hurtownia-kesi.pl, ich liczbie, przedmiocie, częstotliwości, a także historię kierowanej do Pani/Pana korespondencji marketingowej (np. newsletter przez e- mail lub SMS).

 

 1.  Wskazane w pkt. 2 Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacji zawartej z Administratorem Danych umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

 2.  rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji dotyczących umów sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

 3. przyznania dla Pani/Pana rabatu wynikającego z Pani/Pana zgody na newsletter (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

 4. marketingowym, w tym profilowania który obejmuje przekazywanie Pani/Panu informacji dotyczących produktów oferowanych przez Administratora Danych, w tym ofert specjalnie dla Pani/ Pana wybranych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

 5.  tworzenia zestawień, analiz na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych obejmujących w szczególności badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty oraz produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

 6.  zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

 

 W przypadku Pani/Pana danych osobowych wskazanych w pkt. 2 pkt a – c oraz f, dane te będą przetwarzane w celu:

 1.  wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze Danych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);

 

 1. Odbiorcą Danych Osobowych są:

 1. podmioty prowadzące działalność kurierską;

 2. podmioty świadczące pomoc podatkową, rachunkową;

 3.  podmioty wynajmujące Administratorowi Danych aplikacje i zasoby serwerowe na potrzeby sklepu internetowego Administratora Danych;

 4. podmioty udzielające Administratorowi Danych licencji na korzystanie z platformy internetowej na potrzeby sklepu internetowego Administratora Danych, za pomocą której w szczególności następuje spersonalizowana lub automatyczna komunikacja między Panią/ Panem a Administratorem Danych;

będące podmiotami przetwarzającymi Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Administratora Danych osobowych na podstawie umowy powierzenia.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  1. w zakresie określonym w pkt. 2 lit. a – f oraz w celach określonych w pkt. 3 lit. a, b przez okres, w którym będzie Pani/Panu przysługiwało prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży, to jest maksymalnie przez lat 10 od wykonania umowy lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie tych roszczeń;

  2. w zakresie określonym w pkt. 2 lit. a – c oraz w lit. f celu określonym w pkt. 3 lit. g przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek prawny Administratora Danych;

  3. w zakresie określonym w pkt. 2 lit. a - g oraz w celu określonym w pkt. 3 lit. c – f do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz w celach promocji produktów oferowanych przez Administratora Danych;

 

 1. Na podstawie Pani/Pana zgody Administrator Danych może wykorzystać Pani/Pana dane osobowe do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celu przyznania Pani/Panu rabatu oraz przygotowania oferty, w tym oferty specjalnej.

Decyzje te będą podejmowane na podstawie kryteriów takich jak liczba, częstotliwość nie dokończonych lub dokonanych zakupów, liczba i rodzaj włożonych do koszyka, lecz nie zakupionych towarów, a także zakupionych towarów na stronie internetowej Administratora Danych: https://hurtownia-kesi.pl

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Pani/ Pana danych osobowych, oraz do uzyskania kopii tych danych;

  2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe oraz do usunięcia danych niekompletnych;

  3. prawo do usunięcia danych osobowych;

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych;

  5. prawo do przenoszenia danych;

  6. prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

  7. prawo do cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  8.  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania, to jest sprzeciwu wobec przekazywania Pani/Panu informacji o promocjach, produktach oferowanych przez Administratora Danych na stronie internetowej https://hurtownia-kesi.pl, w tym po wniesieniu takiego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno przetwarzać danych w celach marketingowych;

  9. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;

Wyżej wymienione prawa może Pani/Pan realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

 1.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne oraz jednocześnie jest warunkiem zawarcia z umowy sprzedaży z Administratorem Danych poprzez sklep internetowy Administratora Danych znajdujący się na stronie internetowej https://hurtownia-kesi.pl,

 2. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy z sprzedaży z Administratorem Danych poprzez sklep internetowy Administratora Danych znajdujący się na stronie internetowej https://hurtownia-kesi.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel